Skip to: Site menu | Main content

Cymraeg

Latest Events

Cyngerdd Nadolig/Christmas Concert

08/12/2016
Dathliad penblwydd yr ysgol yn 90/90th birthday celebration
more >>

Bore Coffi Dathlu 90/90th Celebration Coffee Morning

10/12/2016
Croeso cynnes i bawb/A warm welcome to all! Please spread the word!
more >>

Page 1 of 14  > >>

Dec 6, 2016
Am fwy o luniau -gweler albwm-Cyw ar daith 2016,adran y babanod
Dec 5, 2016

8/12/16 & 9/12/16 am 2 o'r gloch/at 2 o'clock

Tocynnau I GYD WEDI'U GWERTHU/Tickets SOLD OUT!

5/12/16 Ymarfer gyda dillad (dewch â'r dillad i'r ysgol mewn bag gydag enw ar bob dilledyn). Bydd lluniau yn cael eu tynnu ar gyfer rhaglen y sioe a'r Llanelli Star.

Full dress reheasal (bring the clothes in a bag ensuring that the child's name is on every item of clothing). Photos will be taken for the programme and the Llanelli Star.

Y plant i gael eu casglu o neuadd y pentref bob dydd drwy gydol wythnos y sioe/Please collect the children from the village hall every day during the week of the show.

Diolch am eich cydweithrediad/Thank you for your cooperation.

TOCYNNAU I GYD WEDI'U GWERTHU/SOLD OUT
Dec 3, 2016

Mwy o luniau/More photos within 'School Events'
Nov 30, 2016

Mae pob plentyn yn gorfod cael eu cofrestri gan eu rhieni/gofalwyr ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin (ewch at eu gwefan i weld erbyn pryd mae angen cofrestri eich plentyn). Yna, cewch glywed gan y Cyngor yn uniongyrchol os yw eich plentyn wedi cael lle yn yr ysgol. Cysylltwch â'r ysgol i gael sgwrs gyda Mrs Rumble hefyd os ydych yn ystyried danfon eich plentyn atom er mwyn i ni eich hysbysu o unrhyw wybodaeth berthnasol. Bydd croeso i chi drefnu i ddod i ymweld â'r ysgol hefyd os dymunwch. Ar hyn o bryd mae'r plant newydd yn cael sesiynau blasu bob prynhawn dydd Iau drwy gydol y tymor cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol llawn amser sydd wedi bod yn drefniant llwyddiannus. NEWIDIAETH PWYSIG I DREFNIADAU: Ar ôl Pasg 2017 byddwn yn medru dechrau plant newydd ar ôl iddynt droi yn dair oed, yn hytrach na'r tymor maent yn troi'n bedair oed fel sy'n digwydd ar hyn o bryd. Cysylltwch â Mrs Rumble am ragor o fanylion. Diolch.

 

Every child must be registered by their parents/guardians via the Carmarthenshire County Council website (please visit their website to find out registration dates and deadlines). You will then be informed by the County directly if your child has been given a place at the school. They usually respond approximately a term before the child is due to start. Please contact the school to inform Mrs Rumble if you are considering sending your child to Ysgol Pum Heol so that any appropriate information can be shared with you. You are welcome to arrange a visit to the school if you wish. The current arrangement stands that new children are given taster sessions by attending the school on Thursday afternoons, throughout the term previous to starting school full time, to ensure a smooth transition; an arrangement that has been very successful. IMPORTANT CHANGE: From Easter 2017 we will be able to welcome new pupils after their third birthday, rather than the term they turn four which is what happens currently. If this applies to you, please contact Mrs Rumble for more details. Thank you for your attention.

NEWIDIAETH PWYSIG/IMPORTANT CHANGE
Nov 25, 2016
Eco 'Sgolion/Eco Schools
Visitors - 78857